Transparencia e goberno aberto

Transparencia e goberno aberto

A Lei 1/2016 de transparencia e bo goberno integra toda a regulación referida á rendición de contas dos poderes públicos galegos para lle dar resposta á crecente exixencia cidadá de control público sobre a actividade das institucións, así como á necesidade de adaptación da lexislación galega á normativa básica. Neste sentido, o devandito texto regula a transparencia e a publicidade na actividade pública, ademais do dereito da cidadanía a acceder á información pública. Establece tamén o réxime xurídico das obrigas de bo goberno que deben cumprir tanto o sector público autonómico como as persoas que ocupen altos cargos nel, incluíndo o seu réxime de incompatibilidades, de conflito de intereses e de control dos seus bens patrimoniais.

De acordo cos principios recollidos nesta lei, a Axencia Galega das Industrias Culturais pon a disposición da cidadanía os seguintes contidos:

Participación

Consulta pública previa
Normativa en tramitación
Procedementos de información pública
 • Acceso ao buscador de documentos que, conforme á lexislación sectorial vixente, deben ser sometidos a un período de información pública durante a súa tramitación
Participación en plans e programas

Relacións coa cidadanía

Información e atención á cidadanía
Procedementos e servizos
Suxestións e queixas

Transparencia institucional, organizativa e de planificación

Goberno e altos cargos
Estrutura orgánica e funcional
Planificación
Memoria de actividade

Información de relevancia xurídica

  

Información económica, orzamentaria e estatística

Orzamentos
Contabilidade. Contas anuais e informes de auditoría
Convenios

Patrimonio
Axudas e subvencións
Contratación pública
Encomendas de xestión
Concesión de servizos públicos

  Información en materia de persoal

  Relación de postos de traballo
  Contías das retribucións
  Ofertas públicas de emprego
  Convocatorias de procesos selectivos
  Provisión transitoria de postos de traballo
  Listas de selección de persoal interino ou temporal
  Autorización ou recoñecemento de compatibilidade
  Contratos de alta dirección
  Acordos ou pactos reguladores das condicións de traballo ou das retribucións e incentivos

  Canle de denuncias

  Canle de denuncias da Axencia Galega das Industrias Culturais

  Canle electrónica habilitada en aplicación do artigo 14 da Lei 2/2023, do 20 de febreiro, reguladora da protección das persoas que informen sobre infraccións normativas e de loita contra a corrupción.

  Configúrase como a vía preferente para comunicar información relativa a supostas accións ou omisións contrarias ao sistema de integridade previsto no Plan xeral de prevención de riscos de xestión e medidas antifraude da Xunta de Galicia, do 19 de maio de 2023 e no Programa marco de integridade institucional e prevención de riscos de xestión 2021-2024, do 26 de maio de 2021, aprobados ambos os dous polo Consello da Xunta de Galicia.

  A comunicación por esta canle estrutúrase en dúas modalidades:

  • Modalidade anónima, na que non é precisa a identificación da persoa informante, de xeito que os órganos que deban investigar non coñezan a súa identidade. 
  • Modalidade nominativa, na que é precisa a identificación da persoa informante, de xeito que os órganos que investigan coñecen a súa identidade e os seus datos de contacto e notificación. Nesta modalidade poderase manter a comunicación coa persoa informante para os efectos de solicitarlle, se é o caso, que aclare ou amplíe a información, e comunicarlle o tratamento dado á súa información, agás que renunciase expresamente a recibir comunicacións do responsable do sistema. Non obstante, garantirase a confidencialidade da persoa informante. 

   

  Share