Transparencia e goberno aberto

Transparencia e goberno aberto

A Lei 1/2016 de transparencia e bo goberno integra toda a regulación referida á rendición de contas dos poderes públicos galegos para lle dar resposta á crecente exixencia cidadá de control público sobre a actividade das institucións, así como á necesidade de adaptación da lexislación galega á normativa básica. Neste sentido, o devandito texto regula a transparencia e a publicidade na actividade pública, ademais do dereito da cidadanía a acceder á información pública. Establece tamén o réxime xurídico das obrigas de bo goberno que deben cumprir tanto o sector público autonómico como as persoas que ocupen altos cargos nel, incluíndo o seu réxime de incompatibilidades, de conflito de intereses e de control dos seus bens patrimoniais.

De acordo cos principios recollidos nesta lei, a Axencia Galega das Industrias Culturais pon a disposición da cidadanía os seguintes contidos:

Participación e relacións coa cidadanía

Normativa en tramitación

Consulta pública previa

Procedementos de información pública

Guía de procedementos e servizos

 

Transparencia institucional, organizativa e de planificación

Goberno e altos cargos

Estrutura orgánica e funcional

Normativa de aplicación

Información económica, orzamentaria e estatística

Convenios

Contratación pública

Axudas e subvencións

Orzamentos

Contas anuais

Información en materia de persoal

Relación de postos de traballo

Contratos de alta dirección

Provisión de postos de traballo

 

Share