Programa de coproducións do Centro Coreográfico Galego 2023

[13/07/2023] Resolucións do 7 de xullo de 2023 da Axencia Galega das Industrias Culturais, polas que se adxudican: 

-Dúas coproducións de danza e artes do movemento, dentro do procedemento de contratación de dous espectáculos de danza en calquera das dúas modalidades. Consultar Resolución.

-Unha coprodución de danza e artes do movemento, dentro do procedemento de contratación de un espectáculo de danza para compañías e profesionais emerxentes. Consultar Resolución.

 


[25/04/2023] Resolucións do 25 de abril de 2023 da Axencia Galega das Industrias Culturais, polas que se aproban:

-As bases reguladoras do procedemento de selección de proxectos para a contratación, en réxime de coprodución, de dous espectáculos de danza en calquera das súas modalidades, no ano 2023.

-As bases reguladoras do procedemento de selección de proxectos para a contratación, en réxime de coprodución, dun espectáculo de danza en calquera das súas modalidades, no ano 2023 para compañías ou profesionais emerxentes.

Convocatoria e bases para o procedemento de selección de dous espectáculos de danza en calquera das súas modalidades

-Bases reguladoras do procedemento

-Prazo de solicitude: 20 días naturais, contados a partir do día seguinte desta publicación

-Presentación de solicitudes e documentación anexa: 

a. Solicitude de participación no procedemento.

b. Memoria explicativa do proxecto

c. Orzamento do proxecto

d. Historial do equipo artístico (intérpretes e dirección/coreografía)

e. Repercusión na creación e fomento de públicos

f. Presenza e difusión da coprodución en distintas Redes Sociais.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do modelonormalizado xenérico PR004A “Presentación electrónica de solicitudes, escritos e comunicacións que non conten cun sistema electrónico específico nin cun modelo electrónico normalizado”, dispoñible na ligazón: https://sede.xunta.gal

Convocatoria e bases para o procedemento de selección dun espectáculo de compañías ou profesionais emerxentes

-Bases reguladoras do procedemento

-Prazo de solicitude: 20 días naturais, contados a partir do día seguinte desta publicación

-Presentación de solicitudes e documentación anexa: 

b. Solicitude de participación no procedemento. 

a. Memoria explicativa do proxecto.

c, Orzamento do proxecto.

d. Historial do equipo artístico (interpretes e dirección/coreografía).

e. Repercusión na creación e fomento de públicos.

f. Presenza e difusión da coprodución en distintas Redes Sociais.

g. Número de espectáculos nos que participou profesionalmente a persoa solicitante nos últimos 3 anos como coreógrafo ou intérprete.

h. Antigüidade da entidade solicitante.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do modelo normalizado xenérico PR004A “Presentación electrónica de solicitudes, escritos e comunicacións que non conten cun sistema electrónico específico nin cun modelo electrónico nor - malizado”, dispoñible na ligazón: https://sede.xunta.gal

 

Share