Share

Contratación con carácter temporal dun/ha xastre/a: corrección de erros

Publícase unha corrección de erros pola que se introduce o correspondente pé de recurso na Resolución definitiva de persoas admitidas e non admitidas no proceso de selección para a contratación, baixo a modalidade de contrato laboral temporal en réxime de interinidade, dun posto de xastre/a.