Información básica sobre protección de datos persoais

Información básica sobre protección de datos persoais

Responsable do tratamento

Axencia Galega das Industrias Culturais

Finalidades do tratamento

A xestión da súa solicitude ou comunicación

Lexitimación para o tratamento

Consentimento da persoa interesada

Destinatarios dos datos

Non se prevén comunicacións a terceiros

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o consentimento segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Delegado/a de protección de datos

https://www.xunta.gal/delegados-de-proteccion-de-datos

Máis información

https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

Share